MENS 29 - Beter voorkomen dan genezen

Download

De Europese unie is van mening dat om een hoog niveau van bescherming van het leefmilieu te bereiken, de lidstaten niet alleen op een verantwoorde manier moeten waken over de verwerking en de nuttige toepassing van afval, maar dat ze ook maatregelen moet treffen om het genereren van afval te voorkomen. Dit moet vooral gebeuren o.a. door het promoten van schone technologieën en recycleerbare producten, daarbij rekening houden met de bestaande of potentiële afzetmogelijkheden. Alle studies wijzen erop dat men meer en meer denkt aan "Waste minimisation" (minimalisatie van de afval) en tezelfdertijd aan "Integrated Waste Management" (geïntegreerd afvalbeheer).

Terug naar het overzicht